top of page
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
LETÖLTÉS PDF FORMÁTUMBAN
1. BEVEZETÉS
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

HONLAP ÜZEMELTETŐJE: Zubreczki Dávid E.V. 

VÁLLALKOZÓ NEVE:  Zubreczki Dávid E.V. 

Székhely: 1165 Budapest Irinyi János u. 5.

Adószám: 55749815-1-42

Nyilvántartási szám: 54476190

 

Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2020.10.07.-től

1. BEVEZETÉS

A vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

Az Adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve:  Zubreczki Dávid E.V. 

Székhely: 1165 Budapest Irinyi János u. 5.

Adószám: 55749815-1-42

Nyilvántartási szám: 54476190

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 • 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A szabályzatban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

- adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja;

- adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

- bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

- EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

- harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

- kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a

harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

- közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

- különleges adat:

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

- tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

-adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

-adatmegsemmisítés : az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

-közérdekű adat : az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.

 

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Név: Rákos Blanka

Címe: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 18.

Adószáma: 8431990732

 

Továbbított adatok köre: Kapcsolatfelvételi űrlapon, ajánlatkérő űrlapon, hírlevél feliratkozás űrlapon, webshop használata és szolgáltatás megrendelése során megadott adatok, üzenetek, és azok kezelése ide értve a felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámát, címét, cégek esetében adószámát, további általa megadott elérhetőségeit és a weboldalon keresztül elküldött üzenetek tartalmát.

Az adattovábbítás célja:

 • Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott adatok adattovábbításának célja az üzenet feldolgozása és az azzal kapcsolatos visszajelzés az üzenet küldője számára.

 • Ajánlatkérő űrlap kitöltése során megadott adatok adattovábbításának célja a megadott adatok alapján egyedi ajánlat készítése, kalkulálása és kommunikációja az ajánlatkérő felé a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 • Hírlevélfeliratkozás űrlap kitöltése során megadott adatok adattovábbításának célja a kitöltők (feliratkozók) e-mail címére küldendő hírlevél kiküldése a megadott név és e-mail cím felhasználásával.

 • Hírlevélfeliratkozás jelölőnégyzet kipipálása esetén az űrlapon megadott adatok adattovábbításának célja az űrlapot kitöltő felhasználó felvétele a hírlevélre feliratkozottak közé, valamint a kitöltő (feliratkozó) e-mail címére küldendő hírlevél kiküldése a megadott név és e-mail cím felhasználásával.

 • Webshop használata során megadott adatok adattovábbításának célja a felhasználó által megrendelt termékek és szolgáltatások teljeskörű ügymenete és adminisztrációja. A webshopon keresztül elküldött rendelés esetén a csomag összeállítása, csomagolása, kiszállítása a választott kiszállítási módon, szolgáltatással kapcsolatos információk küldése a megadott elérhetőségeken, ügyfél utánkövetése, ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel, ügyfélkezelés, garanciális kérdések kezelése, visszajelzés kérése, számla kiküldése, tájékoztatás.

 • Egyes termékek esetében a felhasználónak módjában áll személyes üzenetet, dedikációt rendelni a termékek vásárlása során, ezen üzenetek tartalmát az adatkezelő a felhasználóhoz kapcsolt adatokkal együtt kezeli, a személyes adatokkal megegyező módon.

 • Szolgáltatás megrendelése, vásárlása során megadott adatok adattovábbításának célja a felhasználó által megrendelt, lefoglalt szolgáltatások teljeskörű ügymenete és adminisztrációja. A honlapon keresztül elküldött foglalások esetén a vásárló nevének felvitele a megrendelt szolgáltatáshoz dátummal és a résztvevők számával, a szolgáltatást megelőzően szükséges információk megküldése a megadott elérhetőségeken a szolgáltatás igenybevételéhez, a szolgáltatás sikerességét és felhasználói elégedettséget mérő utánkövetés, ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel, ügyfélkezelés, garanciális kérdések kezelése, lemondás kezelése, utalvány kiállítása, visszajelzés kérése, számla kiküldése, tájékoztatás.

 

A weblap látogatóinak adatai esetében az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Analytics szolgáltatás keretében végezzük.  

 

Adatvédelmi technikai megoldás leírása: az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül marketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Meta (Facebook, Instagram), Twitter, YouTube, Spotify és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

 

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el.

További információ a a Meta (Facebook, Instagram), Twitter, YouTube, Spotify és a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/, Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875, Twitter: https://twitter.com/en/privacy,  YouTube: https://www.youtube.com/static?template=terms, Spotify: https://www.spotify.com/us/legal/privacy-policy/, Google: http://www.google.com/privacy.html, https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

Hírlevél

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlap hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesíthet. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ezek elengedhetetlen adatok az üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A weboldal üzemeltetője: Zubreczki Dávid E.V. Kisadózó

Vállalkozó neve: Zubreczki Dávid E.V. Kisadózó

Székhely: 1165 Budapest Irinyi János u. 5.

Adószám: 55749815-1-42

Elektronikus levélcím: kapcsolat@zubreczkidavid.hu

Hírlevélküldés esetében: kapcsolat@zubreczkidavid.hu

Szolgáltatások esetében: szervezes@zubreczkidavid.hu

A hírlevélküldés a WIX szerverein keresztül történik, Wix.com LTD (címe: 6350671, Izrael, Tel Aviv, 40 Namal, adószáma: EU442008451).

E-mail üzenetek küldése a Do Média Kft. tárhelyén keresztül Google Gmail szolgáltatás, valamint a WIX szerverein keresztül történik.

Do Média Kft: Székhely: 2500 Esztergom, Lőrinc utca 8. fszt 1. E-mail: hello@domdom.hu Telefon: +36.33999616 (munkanapokon 09:00-15:00 CET), Honlap: https://www.domdom.hu

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – zárolását vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó bármelyik elérhetőségén.

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

 • az érintett személyes adatok körét,

 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint

 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

 

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott - esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

Kelt: Budapest, 2020.10.06. (Utolsó frissítés: 2023.02.06.)

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK
4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI
5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
LETÖLTÉS PDF FORMÁTUMBAN
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI
2. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
3. ELÁLLÁSI JOG

1.Szolgáltató adatai

www.zubreczkidavid.hu oldalon működő online áruházat Tóth Henriette egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 

A Szolgáltató neve: Tóth Henriette E.V.

A Szolgáltató székhelye: 1147 BUDAPEST, CZOBOR UTCA 62/A

A Szolgáltató postai címe: 1084 Budapest Déri Miksa u. 18. 4/3.

A Szolgáltató adószáma: 59698931-1-42

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 57747754

 

A www.zubreczkidavid.hu oldalon működő foglalási és programszervezési szolgáltatásokat Zubreczki Dávid egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

 

A Szolgáltató neve: Zubreczki Dávid E.V. 

A Szolgáltató székhelye: 1165 Budapest Irinyi János u. 5.

A Szolgáltató postai címe: 1084 Budapest Déri Miksa u. 18. 4/3.

A Szolgáltató adószáma: 55749815-1-42

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 54476190

 

A Belügyminisztérium által az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló bejelentése 2020.01.13. napján rögzítésre került az egyéni vállalkozók nyilvántartásában. A nyilvántartásba történő bejegyzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 94. § (2) bekezdése, illetőleg az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 11. §-a alapján került sor.

 

Az online áruház szolgáltatója a 2022.11.23-án tett bejelentése alapján a jogszabályok szerint Csomagküldő, internetes kiskereskedelmet folytathat.

 

A zubreczkidavid.hu tárhelyszolgáltatója a Do Média Kft. (telephelye: 2500, Esztergom, Lőrinc u. 8, fszt. 1., adószáma: 11743435211, honlap címe: https://www.domdom.hu), kiegészítő szolgáltatója a Wix.com LTD (címe: 6350671, Izrael, Tel Aviv, 40 Namal, adószáma: EU442008451).

 

2.A szolgáltatások igénybevétele

A megrendelések, előrendelések illetve az oldalon történő minden jellegű foglalás leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a  www.zubreczkidavid.hu hu domain alatt található honlapon illetve a kapcsolati adatok során megadott emailes elérhetőségen (kapcsolat@zubreczkidavid.hu). A Szolgáltató telefonon keresztül leadott rendeléseket nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelések leadása regisztrációhoz nem kötött.

 

A termék(ek) illetve szolgáltatás(ok) kosárba tételét követően szükséges a Vevők adatainak megadása. Az adatok megadásával Vevő elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat, illetve ezen szándékát a rendelés/foglalás véglegesítésekor az erre vonatkozó négyzet bepipálásával megerősíti. Szolgáltató szavatolja, hogy a kötelezően megadandó adatokra a Vevő részére kiállításra kerülő számla törvényszerű kitöltéséhez szüksége van, azok megadása nélkül Szolgáltató a törvényileg elfogadott számla kiállítását nem tudja teljesíteni, ennek hiányában a Vevő és Szolgáltató között szerződés nem jöhet létre (szükséges adatok: Vevő neve, címe, email címe, cégek számára kiállítandó számla esetén az adószám is kötelezően megadandó).

 

A megrendelés illetve szolgáltatás teljesüléséhez Szolgáltatónak további adatokra lehet szüksége, ilyen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, az ajánlatkérés elkészítéséhez segítséget nyújtó további adatok illetve kapcsolattartáshoz, értesítések küldéséhez szükséges adatok (telefonszám, email cím).

 

A termékek és szolgáltatások megrendelése során annak függvényében, hogy Vevő a honlapon milyen jellegű tranzakciót végez, átvételi és fizetési mód választandó. A kosárban lévő termék(ek) illetve szolgáltatás(ok) megrendelését Vevő az alábbiak szerint végezheti:

 

 

A megrendelés elküldésével (véglegesítésével) Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, és amelyről a megrendelés véglegesítésétől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a megrendelés során választott termék(ek)et illetve szolgáltatás(ok)at, azok darabszámát, a megrendelés során választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, a rendelés azonosítóját valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az oldalon az árak forintban értendők, a Szolgáltató alanyi adómentes kisadózóként ÁFA fizetésre nem kötelezett, a megrendelés összege általános forgalmi adót nem tartalmaz.

 

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyáját kibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet.

 

PayPal rendszerrel történő fizetés esetén az átváltás történhet a PayPal által meghatározott, vagy a kártyakibocsájtó bank által biztosított árfolyamon. Azt, hogy a PayPal a fizetés során az előbbiekben említett esetekből melyiket alkalmazza, azt a vásárló tudja szabályozni a PayPal fiókjában.

 

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt fizikális termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartására, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere(i), mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

 

A Szolgáltató a megvásárolt termékekről illetve szolgáltatásokról papír alapú számlát állít ki, amelyet a megrendelt termékekkel együtt készít elő a szállításra/átvételre. A számlázóprogram az elektronikus számlákat pdf formátumban állítja ki, az ilyen formátumú számlát Szolgáltató emailben (is) megküldi Vevő részére.

 

Amennyiben a Vevő által kiválasztott szállítási módot végző szolgáltató a Szolgáltató tevékenységi körén kívül eső okból nem képes a megrendelés leadásakor jelzett határidőben vagy a tőle elvárható minőségben kiszállítani a megrendelt terméket, úgy a Szolgáltató a megfelelő időben történő szállítás érdekében másik szolgáltatónak adhatja át a kiszállítandó csomago(ka)t, amelyről a módosítás tényének és okának megjelölésével a kézbesítésről szóló e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

 

3.Elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, szolgáltatás vásárlása esetén a megrendelés idejétől számított 14 napon belül akkor, ha a szolgáltatás ezen időn belül nem következik be. A Vevő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (kapcsolat@zubreczkidavid.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

 

Fizikális termék(ek) vásárlása esetén a Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére (1084, Budapest, Déri Miksa u. 18. 4/3.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szállítási díjat a rendeléstől való elállás esetén nem térítünk vissza. A termék(ek) vételárát csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 

Személyes átvétel esetén átvételkor - az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan - csak a teljes rendeléstől történő elállásra, a rendelés átvételének megtagadására van lehetőség, csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra nincs. Személyes átvétel során - az egyéb átvételi módokhoz hasonlóan - nincs lehetőség az átvevőhelyen történő csomagbontásra, a rendelés egy részétől történő elállásra.

 

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás); romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével); a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

 

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett - a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

 

4.Felmondási jog

Ha a Vevő a honlapon szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, időbeli szempontból kötött (azaz meghatározott időpontban tartandó) szolgáltatást rendelt meg (előre meghirdetett programok és szolgáltatások, egyedileg vagy ajánlatkérés alapján megszervezett programok és szolgáltatások, illetve minden nem fizikális termék esetében), elállás helyett felmondásra jogosult.

 

Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (megrendelés) esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja, ha a szolgáltatás ezen időn belül nem következik be és a felmondás ideje nem ütközik a szolgáltatás lemondási lehetőségének időbeli megkötéseivel (lásd alábbi bekezdések). Amennyiben a felmondási jog ütközik a szolgáltatás lemondási feltételeivel, úgy utóbbi feltételek a mérvadók.

 

Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének vagy részének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

Amennyiben Vevő valamely időbeli szempontból kötött (azaz meghatározott időpontban tartandó) szolgáltatástól kíván elállni, úgy arra a szolgáltatás megkezdését megelőzően 7 nappal van lehetősége. Felmondás esetén Szolgáltató, amennyiben erre lehetősége van, pótidőpontot ajánlhat fel a Vevővel való egyeztetés során. Amennyiben a felajánlott pótidőpont Vevő számára nem felel meg, úgy Szolgáltató a Vevő által befizetett összeget az átutalás költségével csökkentett összegben visszautalja Vevő részére.

 

Amennyiben Vevő valamely időbeli szempontból kötött szolgáltatástól a szolgáltatás megkezdését megelőző 7 napon belül kíván elállni, úgy Vevő részére Szolgáltatónak a befizetett szolgáltatás összegét visszafizetnie nem áll módjában, de lehetőség szerint felajánlhat pótidőpontot, pótidőpont megszervezésére azonban nem kötelezhető.

 

Egyedileg vagy ajánlatkérés alapján megszervezett és megrendelt programok esetén Szolgáltató Megbízási szerződést köt Vevővel (ez esetben Megbízóval). A szerződés tartalmazza a megrendelt szolgáltatás részleteit (dátum, időpont, időtartam, szolgáltatás tartalma, Megbízó adatai, megbízási díj, fizetési konstrukció, a szolgáltatás részletei). Amennyiben a megbízási szerződésben vállalt program Megbízó hibájából hiúsul meg vagy a program időpontját megelőző 3 napon belül kerül lemondásra, úgy Megbízó a megbízási díj 50%-nak megfelelő bánatpénzt köteles fizetni. Amennyiben a program megbízási díja már átutalásra került, úgy Megbízott (Szolgáltató) a díj 50%-át tarthatja vissza, a fennmaradó összeget Megbízó részére megtéríti. Amennyiben a szerződésben vállalt program Megbízott (Szolgáltató) hibájából hiúsul meg, úgy Megbízott (Szolgáltató) Megbízó részére a már kifizetésre került teljes összeget hiánytalanul megtéríti abban az esetben, ha Felek között a szolgáltatás pótlásával, más időpontban történő teljesítésével kapcsolatban nem születik közös megegyezés.

 

5.Hibás termék

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 30 napon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés illetve a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató nem téríti meg.

 

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a honlapon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó, 0 vagy 1 Ft-os, a szokásos piaci ártól lényegesen eltérő ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak és jogi kötelmet a Szolgáltató számára nem keletkeztet, ugyanígy amennyiben vélelmezendő, hogy a termék ára tévesen került honlapunkon feltüntetésre. Akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek esetén ennek tényét külön jelöljük.

 

A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. A weboldalon megjelentetett borítókép és termékleírás eltérése esetén a termékleírás tartalma az irányadó (azaz a termékleírás szerinti termék vásárolható meg). A termékről készült borítóképet illusztrációként és a vásárlók pontosabb tájékoztatása érdekében jeleníti meg a Szolgáltató.

 

Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

 

6.Szolgáltatás meghiúsulása

Amennyiben a Szolgáltató valamely időbeli szempontból kötött (azaz meghatározott időpontban tartandó) szolgáltatását annak előzetesen meghirdetett időpontjában rajta kívül álló vagy vis maior okok miatt nem tudja teljesíteni, arról Vevőt haladéktalanul köteles értesíteni. A Vevő értesítését megelőzően Szolgáltató megkísérli a szolgáltatás, program módosításával megtartani a megrendelt illetve megvásárolt szolgáltatást az eredetileg meghirdetett időpontban, vagy ha ez a lehetőség nem áll fenn, Vevő értesítését követően pótidőpont(ok)at kínál Vevő részére. Amennyiben a rajta kívül álló, a szolgáltatás meghiúsulásáért felelős tényező hiánya a szolgáltatás teljesítését érdemben és minőségében gátolja, úgy Szolgáltató Vevő részére a már befizetett összeg ellenértékének megfelelő más szolgáltatásokat ajánlhat fel.

Vevőnek lehetősége van a meghiúsult program egy későbbi időpontban való pótlására, ha ilyen lehetőséget Szolgáltató nem tud felajánlani, úgy hasonló értékű másik szolgáltatást igénybe venni, illetve ha előbbi lehetőségek Vevő számára nem megfelelőek, Vevő választhatja a befizetett összeg visszautalását.

Amennyiben a Szolgáltató valamely időbeli szempontból kötött (azaz meghatározott időpontban tartandó) szolgáltatását annak előzetesen meghirdetett időpontjában saját hibájából nem tudja teljesíteni, arról Vevőt haladéktalanul köteles értesíteni. Ilyen esetben Szolgáltató pótidőpont(ok)at kínál Vevő részére, amennyiben erre nincs lehetősége, úgy Szolgáltató Vevő részére a már befizetett összeg ellenértékének megfelelően más, jövőbeni szolgáltatásokat ajánlhat fel.

Vevőnek lehetősége van a meghiúsult program egy későbbi időpontban való pótlására, ha ilyen lehetőséget Szolgáltató nem tud felajánlani, úgy hasonló értékű másik szolgáltatást igénybe venni, illetve ha előbbi lehetőségek Vevő számára nem megfelelőek, Vevő választhatja a befizetett összeg visszautalását.

Abban az esetben, ha Vevő a szolgáltatás fenti esetekben történő lemondásáig a megrendelt szolgáltatás ellenértékét nem fizette meg, úgy Szolgáltatónak a haladéktalanul történő értesítésen túl további kötelezettsége nem keletkezik.

Egyedileg vagy ajánlatkérés alapján megszervezett programok esetén is a fenti rendelkezések a mérvadók, ennek további részletei az Felmondási jog fejezetben találhatók.

 

7.Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor vagy erre vonatkozó űrlap kitöltésével a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A hírlevél küldéssel kapcsolatos részletes szabályokat Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata tartalmazza.

 

A megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársához a kapcsolat@zubreczkidavid.hu címen illetve a honlapon található kapcsolati űrlapon keresztül.

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99.

 

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (kapcsolat@zubreczkidavid.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

Hatályos: 2022. december 01-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

4. FELMONDÁSI JOG
5. HIBÁS TERMÉK
6. SZOLGÁLTATÁS MEGHIÚSULÁSA
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
bottom of page